Konkurz na pozici ředitele DDM Teplice

Konkurz na pozici ředitele DDM Teplice

Konkurz na pozici ředitele DDM Teplice

08.02.2024

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
 
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Domu dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvkové organizace
 
Předpoklady:

odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,

morální a občanská bezúhonnost,

zdravotní způsobilost,

znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,

osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící a organizační schopnosti).

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:

doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání),

doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),

strukturovaný profesní životopis,

lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení ne starší 2 měsíců,

výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,

koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 4 normostrany.

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: 1. 8. 2024.

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 8. 3. 2024 na adresu: Ústecký kraj – Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurs + název školy nebo školského zařízení – neotvírat“.
 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.