Dům dětí a mládeže Teplice

fotoDům dětí a mládeže v Teplicích (dále jen DDM) je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Ústecký kraj. DDM se nachází ve středu města na hlavní Masarykově třídě, v přímém dosahu městské hromadné dopravy, nádraží ČD a autobusového nádraží. Nabídka zájmové činnosti je určena zejména dětem ZŠ, ale také dětem předškolním, mládeži a dospělým.

DDM celoročně zajišťuje činnost:

 • Pravidelnou zájmovou  organizovanou ve sportovních kroužcích, uměleckých, technických a přírodovědných klubech, viz. Zájmové kroužky.
 • Nepravidelnou zájmovou, která má podobu sportovních soutěží, uměleckých přehlídek, tematicky zaměřených besed, zájezdů a exkursí. Viz. Kalendář akcí.
 • Rekreační, která je organizována zejména o hlavních letních a jarních prázdninách, o prázdninách dodatkových (podzimní, vánoční, velikonoční). Rekreační akce jsou určeny pro všechny zájemce (nemusí být v ZÚ DDM) a mají podobu stálých stanových, pobytových, putovních táborů (včetně zahraničních), dále vodáckých, cyklistických, lyžařských či jinak zaměřených prázdninových akci. Viz. Tábory.
 • Organizování soutěží a přehlídek, místní i okresní kola soutěží oborových a sportovních MŠMT, soutěží interních. Více informací zde.
 • Metodickou, poradenskou a konzultační, vychovatelé v DDM rádi poradí ve svém oboru, organizují tematické odborné besedy a přednášky. Více informací zde.

Podrobné organizační podmínky

ORGANIZAČNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY - INFORMACE PRO RODIČE

Celoroční zápisné uhraďte nejpozději do 15.10.2016 u odpovědných vychovatelů ZÚ, hotovostní platbou na základě vyplněné přihlášky nebo v době 8.00 - 18.00 hod. (recepce, hospodářky) nebo převodem na č.účtu 34135501/0100 + variabilní symbol + do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno dítěte. U pololetních plateb či u kurzů uhraďte zápisné dle pokynů odpovědného vedoucího oddělení.

Slevy: Na základě vyhlášky č. 74/2005 o Zájmovém vzdělávání, DDM poskytuje tyto slevy a platební úlevy:

a) Zápisné může být sníženo u dítěte, jehož zákonný zástupce doloží, že pobírá sociální příplatek, nebo že dítě je v pěstounské péči.
b) Účastníkům, kteří se přihlásí více než do dvou zájmových činností je snížen poplatek o 100,-Kč za každý zájmový kroužek.

Potřebné formuláře pro slevy si vyzvednete u odpovědných vychovatelů nebo u hospodářek.

DDM Teplice při organizování některých forem zájmového vzdělávání spolupracuje s partnerskými organizacemi,(např. Dům kultury,Jezdecký klub - sportovní jezdectví.
Upozorňujeme účastníky těchto zájmových útvarů ( a jejich rodiče) že je nutné se seznámit s místem konání těchto zájmových aktivit a že za cestu do kroužku a zpět berou plnou zodpovědnost,(totéž samozřejmě platí i o ZÚ organizovaných v DDM).
Místo a časové vymezení konání naleznete vždy v rozpisu konkrétní zájmové činnosti,(v tabulce).Při vyhledávání informací na www.ddmteplice.cz naleznete po
„kliknutí" na konkrétní zájmový útvar i další upřesňující informace o činnosti.

Žádáme rodiče,(či jiné zákonné zástupce) přihlášených dětí do zájmových útvarů, aby v případě zdravotního znevýhodnění dítěte toto upřesnili v přihlášce,popřípadě doložili lékařským osvědčením,že dítě je schopné danou zájmovou činnost vykonávat.

Součástí pravidelné zájmové činnosti DDM Teplice je tzv. „nadstavbová" - doplňující činnost,která není „povinná" a která spočívá v účasti dětí na sportovních,uměleckých či jiných přehlídkách a soutěžích.Některé soutěže jsou organizovány o víkendu a v některých případech je nutná finanční spoluúčast,(např. startovné,doprava apod.),která není v základní ceně zájmového útvaru,(zápisné).

 

Důležité upozornění pro rodiče

 1. Za cestu do kroužku a zpět berou zodpovědnost rodiče. Rodiče potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Rodiče berou plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných důvodů.
 2. Kdyby z mimořádně vážných důvodů došlo k dlouhodobému přerušení docházky, eventuelně k vystoupení ze zájmového kroužku, kurzu během školního roku, oznámí rodiče tuto skutečnost písemně vedoucímu kroužku. Při absenci je třeba předem omluvit. Rodiče berou na vědomí, že po třítýdenní neomluvené absenci bude dítě ze zájmového kroužku vyškrtnuto, aniž by tím vznikal nárok na úlevu z platby či dokonce na vrácení kurzovného, poplatku za zájmový kroužek. Jsem si vědom, že zápisné ani kurzovné se nevrací. O vedlejších prázdninách a v době svátků se kurzy a kroužky nekonají.
 3. DDM si vyhrazuje právo ponechat si určitý počet výrobků členů kroužků a kurzů (keramika, výtvarné práce atd.) pro vlastní potřebu. V keramické peci se vypalují pouze předměty vyrobené při práci kroužku, kurzu DDM.
 4. Kroužek probíhá zpravidla od poloviny září do poloviny června. Zápisné je nutno uhradit (pokud není stanoveno jinak) do 30.10. daného roku a zápisné na druhé pololetí (pokud je stanoveno) do 28.2.
 5. Byl jsem seznámen s vnitřním řádem DDM. V případě jeho porušení ponesu následky z tohoto vyplývající.
 6. DDM respektuje zákon o ochraně osobních dat a uvedené informace budou sloužit výhradně interní potřebě.

Vnitřní řád DDM Teplice

 1. DDM je mimoškolní výchovné a vzdělávací zařízení především pro děti a mládež.
 2. Při vstupu do budovy je každý povinen se přezout.
 3. V prostorách domu a jeho okolí udržují návštěvníci pořádek a neničí zařízení. Chovají se slušně a ukázněně, nešikanují ostatní.
 4. Členové ZÚ počkají na vyhrazených místech na vedoucího kroužku a teprve s ním vstupují do určené pracovny.
 5. V prostorách domu se nekouří a je zde zákaz požívání alkoholu.
 6. Do prostor DDM a jeho okolí je zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
 7. V případě hrubého porušení vnitřního řádu DDM může být člen kroužku vyloučen.
 8. Nedoporučuje se nosit cenné předměty (mobilní telefony) a větší finanční obnosy na ZÚ. Za jejich ztrátu nenese vedoucí ZÚ ani DDM odpovědnost.

 

DDM Teplice Vás vítá!

Dům dětí a mládeže v Teplicích je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Ústecký kraj. DDM se nachází ve středu města na hlavní Masarykově třídě, v přímém dosahu městské hromadné dopravy, nádraží ČD a autobusového nádraží.

Více informací o naší činnosti

 
 
 

Mateřské centrum "MIMČO - MAMČO"

Centrum pro předškolní děti „Mamčo – mimčo“ a dva moduly programů: „Maceška“ a „Mateřídouška“.

Detailní popis

Aktuality

 
 
 

Jaký z našich táborů je ten nej...?

LT Klamika 22.2 %
LT Mexiko19.7 %
LT U Jasanu15.3 %
LT Zbirožský potok24.3 %
Příměstské tábory18.5 %
Celkem hlasů: 2180